تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

تدوین استاندارد ملی 31-2-1307

تدوین استاندارد ملی 31-2-1307 با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
کد : 88

تدوین استاندارد ملی 31-2-1307 با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

استاندارد ملی 31-2-1307 برگرفته از استاندارد بین المللی

31-2- IEC60068 تحت عنوان " آزمون محیطی – قسمت 2-31 : آزمونها – آزمون EC : ضربه های ناشی از کار همراه با خشونت ، در درجه اول برای آزمون های از نوع تجهیز " در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه پایان تدوین گردید ودر نهصد ونود و سومین کمیته ملی برق و الکترونیک سازمان ملی استاندارد به ریاست آقای دکتر محمود شامیرزایی به عنوان استاد راهنمای نامبرده تأیید و جهت چاپ و بار گذاری در سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس www.IsIRI.ORG ارسال گردید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد