تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

اطلاعیه مربوط به تخفیف شهریه

دانشجویانی که شرایط لازم جهت استفاده از تخفیفات شهریه را دارند می توانند تاپایان وقت اداری پنج شنبه 95/9/4 به امور دانشجویی واحد مراجعه نمایند.
کد : 68

دانشجویانی که شرایط لازم جهت استفاده از تخفیفات شهریه را دارند می توانند تاپایان وقت اداری پنج شنبه 95/9/4 به امور دانشجویی واحد مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف شهریه

1- گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو یا دانشجویان

2- فتوکپی شناسنامه دانشجو یا دانشجویان

3- فتو کپی شناسنامه پدر دانشجو

مفادی از آئین نامه تخفیف شهریه

4- با توجه به اینکه کمیته تخفیفات شهریه ملزم به رعایت سقف تخفیف شهریه از کل شهریه می باشد میزان تخفیفات با نظر کمیته مذکور قابل تعدیل می باشد.

5- تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که داشتن شرایط تخفیف آیین نامه برای کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد محرز شده باشد.برای این منظور جهت اعطای تخفیف باید مستندات لازم در خصوص داشتن شرایط ضمیمه اسناد مالی شود.

6- کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی واحد در خصوص بدهی دانشجویان مجاز به اعطای تخفیف نمی باشد.

7- چنانچه دانشجو مشروط شوددر نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی گردد.

8- اعطای تخفیف مشروط به رعایت حداقل واحد اخذ شده در نیمسال مربوط بر اساس آیین نامه آموزشی می باشدو در مواردی که دانشجو خارج از اراده خود نتواند تا سقف مجاز انتخاب واحد کند مشمول تخفیف می شود.

تخفیفات شهریه که به دانشجویان اعطا می گردد.

1- تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی:

- به دانشجویان رتبه اول تا سوم هر رشته و در هرسال تحصیلی با تایید رئیس واحد.

- تخفیف دانشجویان رتبه اول تاسوم ، مشمول دوره دکتری تخصصی نمی شود.

- تخفیف شهریه شامل نیمسال تابستان نمی شود.

2- تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری

- واجدین شرایط توسط مرکزآزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد های دانشگاهی معرفی می شوند.

3- تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی

- دانشجویانی که در طول مدت تحصیل در مسابقات ورزشی منطقه ای و سراسری دانشگاه آزاد اسلامی ، مسابقات کشوری ،تورنمنت های بین المللی به مدال دست یافته اند.

4- تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

5- تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی ،هنری

6- تخفیف شهریه دانشجویان فعال عضو باشگاه پژو هشگران جوان

7- تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی

8- تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه دارند.

- خانواده هایی که همزمان بیش از یک دانشجو شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی دارند و توان پرداخت شهریه را به صورت کامل ندارند.

- منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل،همسر دانشجو،پدر، مادرو فرزندان تحت تکفل است که در صورت تداوم با رعایت سایر ضوابط برای کلیه ترمهای تحصیلی قابل اعمال است.

9- تخفیف شهریه بیماران خاص

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد