تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر

کد : 54

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر Google Scholar

ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر

 

ﺗﻬﯿﻪ رزوﻣﻪ،  ﮐﺎرﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ  و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اش، ﮐﺎر و اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﺎدآوري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ، ﺳﺎدﮔﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدن آن اﺑﺰار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Google Scholar  Citation  و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در آن راﻫﯽ ﺳﺎده و از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮب ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﻮﻻر، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻏﻨﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻮﻻر ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً در ﺗﻬﯿﻪ روزﻣﻪ ﺧﻮد، ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻮان ﺟﻤﻊ آوري رﯾﺰ ﺑﻪ رﯾﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﮑﻮﻻر ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ را ﻧﺪارﯾﺪ، ﺑﺎ ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺎده و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺧﻮد- @iaush.ac.ir- ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ از ﺷﻤﺎ را ﻟﯿﺴﺖ ﻧﮑﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ Add Article manually ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.  اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﻮﻻر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ Gmail ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ http://mail.google.com وارد ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ Create account ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب" ﯾﮏ ﺟﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. وارد اﮐﺎﻧﺖ Gmail ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺖ scholar.google.com را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و روي ﻟﯿﻨﮏ My citations  و ﯾﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻬﺎي ﻣﻦ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺮاﯾﺶ" ﯾﺎ Edit ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روي ﻟﯿﻨﮏ اﻓﺰودن" ﯾﺎ Add ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺎﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه را ﺑﻪ اﺳﮑﻮﻻر ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد راpublic  ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ: در ﺑﺨﺶ Affiliation ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ زﯾﺮ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

Shahreza  Branch, Islamic Azad University

در ﺑﺨﺶ Areas of interest زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﭗ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ Email for verification ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را - @iaush.ac.ir- وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، از ﻃﺮف ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪن verification- ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ در اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.

درﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﺑﺨﺶ Homepage ﺻﻔﺤﻪ وب آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت، از ﻣﯿﺎن اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ رزوﻣﻪ و ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﮔﻮﮔﻞ اﺑﺰاري ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود، اﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪ و ﺳﺎده را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﮐﺎدﻣﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ وﺑﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. 

ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﮐﺎدﻣﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، از جمله http://www.linkedin.com

http://www.researchgate.com

http://www.researcherid.com

http://orcid.org

دانلود فایل های مربوطه

روش اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر
نوع فایل : pdf
اندازه فایل : 301.5KB
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد