تلفن 03153292222  تلگرام Eitaa گوگل مپ Instagram

مدیریت

کد : 10091

 

 

مشخصات كلي دوره كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

مقدمه

لازمه پيشبرد هدفهاي هر سازمان داشتن مديران كاردان و شايسته است و چون بهبود زمينه هاي شايستگي مديران همه سازمان ها و شاغلين ديگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصيلي بستگي دارد ، بنابراين نياز كشور و سازمان آموزش و پرورش به مديران آموزش و پرورش كشور اقدام به تنظيم برنامه در سطح كارشناسي ارشد گرديد تا از اين طريق مديراني با بينشها ، شناختها ومهارتهاي لازم براي آموزش و پرورش كشور تربيت شوند.

۲- تعريف

دوره كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دوره اي است كه با موضوع و محتواي برنامه مشخص مي گردد . در اين دوره مجموعه اي از دروس اصلي و دروس تخصصي و پايان نامه ارائه مي گردد.

۳- هدف

الف – زمينه سازي براي شناخت علمي نظام آموزش و پرورش ، ساختار ، اهداف و عناصر دروني و بيروني آن .

ب – ايجاد دانش و پرورش مهارتهاي ادراكي ، انساني و فني و رشد روح تفكر علمي

ج- ايجاد قدرت تجزيه و تحليل ، قضاوت و تصميم گيري درباره مسائل امور سازمانهاي آموزش و پرورش

د- تربيت كارشناسان ارشد براي اداره امور آموزشي

هـ - تربيت مديران براي آموزشگاههاي عمومي و متوسطه

و – تربيت مديران براي سطوح مختلف آموزشي و اداري آموزش و پرورش

ز – تربيت پژوهشگر و مربي براي پژوهش و تدريس در زمينه مديريت آموزشي

برگزاي كارگاههاي آموزشي در زمينه مقاله نويسي و spss ، از جمله فعاليتهاي اين دانشگاه در زمينه ارتقاي علمي دانشجويان مي باشد.

آينده شغلي :

تربيت متخصصاني جهت مديريت آموزشگاهها و مدارس و ادارات آموزش و پرورش و تدريس در زمينه مديريت آموزشي .

مشخصات كلي برنامه دوره دكتري مديريت آموزشي

 

مقدمه :

توسعه روز افزون سازمانها و موسسات آموزشي در جامعه نياز به افراد متخصص دارد كه بتوانند سياست گذاري پژوهش و برنامه ريزي در امر مهم آموزشي را عهده دار شوند .

همچنين گسترش موسسات آموزش عالي تربيت و تامين نيروي انساني را در قالب هيأت علمي براي دانشگاهها ، در رشته مديريت آموزشي طلب مي كند .

به دنبال تغيير بنيادي برنامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي ، شاخه برنامه ريزي اين رشته با ايجاد رابطه با دانشگاههاي معتبر كشورهاي خارجي و دريافت كاتالوگ برنامه هاي آموزشي آنها و با بهره گيري از نظر صاحبنظران و متخصصان در اين رشته طي نشستي چند در طول يكسال ، برنامه دوره دكتري مديريت آموزشي را تهيه و براي تصويب به شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي پيشنهاد نمود .

 

اهداف دوره

دوره دكتري مديريت آموزشي كه به اعطاي مدرك دكتري ( ph.D) در مديريت آموزشي مي انجامد به تربيت متخصص در زمينه مديريت آموزشي به منظور نيل به هدفهاي زير تهيه و تدوين شده است :

۱- تربيت مديران متخصص براي تصدي عالي ترين مسئوليت هاي آموزشي كشور

۲- تربيت نيروي انساني براي تدريس و پژوهش در زمينه مديريت آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

۳- تربيت نيروي انساني جهت برنامه ريزي و سياست گذاري در امر آموزش

۴- تربيت مديران براي تصدي موسسات استاني و ملي

۵- تربيت مديران براي تصدي مديريت در نهادهاي صنعتي

۶- تربيت مديران براي انجام مشاوره مديريت در موسسات مختلف

 

نقش و توانائي فارغ التحصيلان

فارغ التحصيلان رشته دكتري مديريت آموزشي با كسب توانائي و مهارت لازم قادر خواهند بود در موسسات آموزش عالي با سمت استادياري به تدريس و تحقيق بپردازند ، همچنين به تجزيه و تحليل مسائل آموزشي كشور ، ايجاد ، ابداع و نوآوري و برنامه ريزي در امور مربوط به مديريت آموزشي مبادرت ورزند .

 

معرفی رشته مدیریت آموزشی - مقطع کارشناسی ارشد

لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان و داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد لذا بمنظور بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بصورت ناپیوسته ارائه میشود در این برنامه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی فارغ التحصیلان کارشناسی سایر رشته ها و علوم تربیتی به سه سال سابقه آموزشی پس از موفقیت در امتحان تخصصی (علاوه بر زبان ) و دارا بودن شرایط مذکور در آئین نام کلی کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی به ادامه تحصیل می پردازند.
تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 27 واحد می باشد طول دوره کارشناسی ارشد حداکثر و حداقل مجاز تعداد واحدها که دانشجو می تواند یک ترم تحصیلی انتخاب نماید شرایط نیمه وقت بودن با تمام وقت بودن دانشجو، شرایط نمره قبولی در یک، شرط معدل و نیز مشروط شدن دانشجو طبق آئین نامه کلی کارشناسی ارشد شورای عالی برنامه ریزی میباشد. در این برنامه یک واحد درسی عبارتست از 17 ساعت درس نظری می باشد.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 27 واحد بشرح زیر است:
دروس اصلی 11 واحد
دروس تخصصی 22 واحد
پایان نامه 4 واحد
جمع 37 واحد

نقش و توانایی یا کارایی

الف- شایستگی عهده دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی
ب- شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت
ج- توانائی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت
د- مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی
هـ - آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر درجهت تامین کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ضرورت و توانایی

تربیت کرشناسی ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف این برنامه حائز اهمیت بوده و دلائل زیر ضرورت آنرا ایجاب می نماید.
1- بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود
2- پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته
3- بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزش مدارس
4- بکارگیری مدیریان متعهد و متخصص به منظور و رشد بهبود نیروی انسانی موجود و استفاده بهتر از آن
5- ایجاد روحیه مثت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه
6- گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بررسی های اساسی مسائل آموزش

چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه مسوولیت سایت دانشگاه نخواهد بود

دروس دوره چهار ترمي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي

    
خيرکد درسنام درس(اختياري)نوع

ترم 1
1 31421031 کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی خير اصلي     
2 31423059 رفتار و روابط انسانی درسازمانهای آموزشی خير تخصصي  پیش نیاز
3 31423082 مکاتب فلسفی و آراء تربیتی خير تخصصي     
4 31423106 متون زبان تخصصی - 1 خير اصلي     
ترم 2
5 31421019 اصول برنامه ریزی آموزشی خير اصلي     
6 31421020 اصول مدیریت آموزشی خير اصلي     
7 31421042 روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی خير اصلي  پیش نیاز
8 31423026 تئوریهای سازمانی مدیریت خير تخصصي     
9 31423048 مدیریت نیروی انسانی خير تخصصي  پیش نیاز
ترم 3
10 31423037 نظارت و راهنمایی آموزشی خير تخصصي     
11 31423060 بودجه بندی و مدیریت مالی خير تخصصي     
12 31423071 تجزیه‌و تحلیل ‌سیستمها و کاربرد آن ‌در مدیریت‌آموزش خير تخصصي  پیش نیاز
13 31423093 َپایان نامه خير اصلي     

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد