امروز چهارشنبه 2 مرداد

کارشناسان

کد : 10026

:كارشناس مرکز

-مهندس محسن سبحانی(مهندسی شیمی – کارشناس ارشد مرکز)

 

کارشناسان آزمایشگاه:

-مهندس محمد عليزاده -(دانشجوی دکترای شیمی معدنی -كارشناس آزمايشگاه مرکزی شيمي )

- مهندس مهدی عموحیدری-(دانشجوی دکترای صنایع غذایی – کارشناس آزمایشگاه صنایع غذایی)

-مهندس محمد حسين كاظم زاد- (کارشناس شیمی محض -كارشناس آزمايشگاه مرکزی شيمي)

-مهندس مهدي مهر آذین- (دانشجوی دکتری مهندسی مواد-كارشناس آزمايشگاه مهندسي شيمي )

-مهندس محسن سبحاني- (کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-كارشناس آزمايشگاه پليمر )

-خانم مهندس تاكي- (کارشناس مهندسی مواد، سرامیک-كارشناس آزمايشگاه مواد و سراميك )