امروز چهارشنبه 2 مرداد

اعضای هیات علمی

کد : 10008

 

 

 

 

دكتر مجيد كلاهدوزان (دكتراي شيمي پليمر)

 

 

 

 

دكتر احمد رضا مساح(دكتراي شيمي آلي)

 

 

 

 

دكتر حسين فقيهيان (دكتراي شيمي تجزيه )

 

 

 

 

دكتر امير عباس نور بخش(دكتراي مهندسي مواد )

 

 

 

 

دكتر عذرا عابدي (دكتراي شيمي فيزيك)

 

 

 

 

دكتر حسين ايزدي (دكتراي مهندسي پليمر )


 

 

دكتر الهام عامري (دكتراي مهندسي شيمي )


 

 

دكتر حسن عبادي (دكتراي مهندسي پليمر )

 

 

 

 

دكتر عليرضا نظام زاده (دكتراي شيمي تجزيه )

 

 

 

 

دكتر سيد نظام الدين مير ستاري (دكتراي شيمي معدني )

 

 

 

 

دكتر مهر السادات مير محمدي (دكتراي شيمي تجزيه )