امروز چهارشنبه 2 مرداد

کارگروه ها

کد : 10002

كارگروهها:

  • كارگروه شيمي و پساب صنعتي

اين كارگروه در زمينه تولید وکسب دانش فنی مواد شيميايي ، سنتز كاتاليست ها وپروژه هاي مرتبط با پساب هاي صنعتي فعاليت دارد .

 

 

  • كارگروه نفت ،گاز وپتروشيمي

اين كارگروه در زمينه انجام پروژه هاي مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي وصنايع پايين دستي فعاليت ميكند.

 

 

 

  • كارگروه پليمر

اين كارگروه در زمينه پليمريزاسيون وانجام پروژه هاي مرتبط با صنعت پليمر فعاليت مي نمايد .

 

  • کارگروه آهن، فولاد ومواد نسوز

این کارگروه در زمینه انجام پروژه های صنعت فولاد، آهن ومواد نسوز فعالیت دارد.

 

  • كارگروه آموزش وكارگاههاي آموزشي

اين كارگروه در زمينه برگزاري كارگاههاي آموزشي، دوره هاي برون سازماني و موارد آموزشي فعاليت دارد.